Obchodné podmienky internetového obchodu www.drivelegance.sk

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež ako „podmienky" alebo „OP") sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) www.drivelegance.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej tiež ako „kupujúci") bez obmedzenia s tým, že kupujúci súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.drivelegance.sk a príslušnými právnymi predpismi.

 

Predávajúci:

Hana Kapcová  - Drivelegance SK

Sídlo:   L. Novomeského 62

            902 01  Pezinok

Tel.:     0905 529 725

IČO:      47955023

DIČ:      1049155877

IBAN:   SK9111000000002941461107

SWIFT: TATRSKBX

 

Predávajúci je výhradným predajcom produktov Drivelegance  a Impashield v Slovenskej republike. Produkty zasielame aj do Českej republiky.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

II. Pravidlá objednávania

1. Kupujúci si môže elektronicky objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je možnosť na vloženie tovaru do košíka.

2. Po pridaní tovaru do nákupného košíka si následne môže kupujúci svoj nákup prehliadať respektíve editovať. Následne sa postupuje v jednotlivých krokoch a to výberom spôsobu dopravy a platby, vyplnením základných údajov a potvrdením objednávky. Základné údaje (najmä osobné údaje) budú použité len pre účely objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii kupujúcim vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže predávajúci registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou.

3. Každá objednávka je považovaná za záväznú. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

5. Objednávka (kúpna zmluva) je prístupná registrovanému kupujúcemu v jeho „osobnom účte“ v kategórii „história objednávok“ Pre neregistrovaných na vyžiadanie v informačnom systéme predávajúceho.

6. Doručením potvrdenia o akceptovaní objednávky („Potvrdenie objednávky") kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.drivelegance.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

7. V objednávke vo vlastnom záujme  uvádzajte presné údaje. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte. Po vyskladnení objednávky dostanete automatický e-mail o odoslaní tovaru. Ak by Vám tovar nebol doručený do troch pracovných dní od odoslania tovaru, neodkladne nás kontaktujte.

8. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene cien, platia ceny uvedené v  objednávke po dobu 30 dní.

9. Predávajúci si vyhradzuje právo telefonicky kontaktovať zákazníka  pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, chýbajúce či nepresné údaje a pod.

III. Dodacie podmienky

1.   Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (pokiaľ nie je uvedené v poznámke inak).

2.   Zásielky sú odosielané prostredníctvom kuriérskej služby DPD.   

3.   Kupujúci má možnosť osobného odberu objednávky na adrese sídla predávajúceho, pri osobnom odbere sa vyžaduje platba za tovar vopred na účet predávajúceho. Osobný odber je zdarma, t.j. predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne ďalšie poplatky, kupujúci uhradí iba cenu samotného tovaru.

4.   Objednaný tovar expedujeme do 24 hodín od prijatia objednávky, resp. v najbližší pracovný deň. Objednávky tovaru, ktorý nie je skladom, vybavujeme spravidla do 10 pracovných dní. V prípade nedostupnosti tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný o možnostiach a predpokladanom termíne dodania.

5.   V potvrdzujúcom e-maily obdrží kupujúci faktúru, ktorá slúži súčasne ako dodací a záručný list.

6.   Ihneď po vybavení objednávky bude kupujúcemu zaslaný automatický e-mail.

IV. Ceny

Všetky  ceny tovarov v e-shope www.drivelegance.sk sú konečné maloobchodné ceny. Predávajúci nie je platcom DPH. Za tovar možno platiť dobierkou, bankovým prevodom alebo kartou prostredníctvom Card Pay. V prípade platby bankovým prevodom obdrží kupujúci v potvrdení objednávky informácie o tovare, cene a účte predávajúceho, na ktorý je potrebné sumu objednávky uhradiť  do 5 dní od jej potvrdenia.

 

V. Dodanie tovaru:

Doručenie kuriérom v rámci SR: doprava 4,90 €. Pri nákupe nad 100 € je doručenie zdarma.

Doručenie kuriérom do Českej republiky: 6,00 €. Pri nákupe nad 100 € je doručenie zdarma.

(Ceny doručenia do iných krajín poskytne predávajúci na vyžiadanie).

Osobný odber (zdarma): na adrese predávajúceho - L. Novomeského 62, 902 01  Pezinok

 

VI. Možnosti platby.

- dobierka – za tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí tovaru.


- Card Pay

-platba vopred na účet predávajúceho SK9111000000002941461107.

VI. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a pripraviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho ochranu počas prepravy.

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody na použitie v slovenskom jazyku, daňový doklad). Návody na použitie a technické listy sú uvedené i na stránke predávajúceho www.drivelegance.sk pri jednotlivých produktoch.

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Predávajúci má právo stornovať objednávku po oboznámení kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Pri osobnom odbere tovaru si predávajúci vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru, a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená prostredníctvom bankového prevodu.

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane  nákladov na doručenie tovaru,

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

- v prípade osobného odberu potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom  alebo podpisom ním poverenej osoby, na faktúre predávajúceho.

2. Kupujúci má právo:

- na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní (potvrdení) objednávky.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 23.04.2022.